Klientoplysninger

Hansen Taxlegal, Advokatpartnerselskab
Amaliegade 22, 1.
1256 København K
Cvr.nr.: 39 18 87 59

Hansen TaxLegal er et advokatpartnerselskab, der driver advokatvirksomhed. Virksomheden ledes af de tre partnere Jan Hansen (advokat), Henrik Holst Dietz (advokat) og Kim Wind Andersen. Virksomhedens advokater er beskikket af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet. Man kan læse om de gældende regler for udøvelse af advokathvervet – herunder de advokatetiske regler – på Advokatsamfundets hjemmeside

www.advokatsamfundet.dk

Forsikring

Hansen Taxlegal har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler i HDI Gerling. Forsikring dækker al advokatvirksomhed uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Regler mod hvidvaskning

Virksomheden er undergivet de forpligtelser, der følger af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (”Hvidvaskningsloven”). Loven medfører, at der skal indhentes oplysninger om alle klienters identitet. Under hensyn hertil skal der modtages følgende oplysninger: For personer skal modtages oplysning om navn, adresse og cpr. nr. Som dokumentation for klientens identitet er det et krav at modtage kopi af pas eller kørekort. For selskaber og andre juridiske personer skal oplyses cvr. nr., juridisk form, ledelsens navne, tegningsregel, ejernes navne samt navn, adresse og cpr. nr. på de fysiske personer, der i sidste instans kontrollerer den juridiske person. Loven indebærer, at selskabet ikke må påbegynde sagsbehandlingen, førend selskabet har modtaget de i henhold til loven fordrede identitetsoplysninger. Identitetsoplysningerne opbevares i henhold til loven i minimum 5 år efter klientforholdets ophør.

Forretningsbetingelser

Nedenstående forretningsbetingelser er, medmindre andet aftales skriftligt, gældende for opgaver, som klienten anmoder advokatvirksomheden om at udføre.

Modtagelse og oprettelse af sager

1. Advokatvirksomheden bekræfter og anerkender hurtigst muligt modtagelsen af en sag, og såfremt det skønnes nødvendigt, eller klienten fremsætter ønske herom, beskrives opgaven i hovedtræk overfor klienten. 2. I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og de af advokatvirksomheden fastlagte interne procedurer for belysning af eventuelle interessekonflikter, foretager advokatvirksomheden i forbindelse med oprettelsen af sagen en sikring af, at der ikke består interessekonflikt eller foreligger inhabilitet. 3. Advokatvirksomheden er undergivet bestemmelserne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og har derfor udarbejdet interne regler herom. Advokatvirksomheden har i den forbindelse pligt til at indhente identitetsoplysninger fra nye klienter såvel som fra eksisterende klienter, der ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger. Til første møde skal du således medbringe pas eller kørekort, samt sygesikringsbevis eller en forbrugsregning/bankkontoudskrift med angivelse af adresse. Alternativt kan dokumentation fremsendes inden første møde.

Udførelse af sager

1. Advokatvirksomheden udfører alle sager i overensstemmelse med retsplejelovens regler om udøvelse af advokatvirksomhed samt anden relevant lovgivning. Herudover behandles alle sager i overensstemmelse med de af Advokatrådet fastsatte advokatetiske regler. 2. Omfanget af den juridiske bistand, som ønskes af klienten i relation til en given sag, aftales løbende, og advokatvirksomheden forpligter sig til at yde kvalificeret juridisk rådgivning samt til at levere aftalte advokatydelser til aftalt tid.

Honorarberegning

1. Advokatvirksomheden vil tilstræbe at udføre enhver opgaveløsning for et honorar, der står i et rimeligt forhold til den ydede indsats til opgavens løsning. I den forbindelse tilstræbes altid at håndtere opgaven på rette niveau. 2. Advokatvirksomheden fastsætter honoraret med udgangspunkt i den tid, der er medgået til løsning af opgaven. Størrelsen af timetaksten afhænger blandt andet af den anciennitet og specialviden, som den eller de jurister, der har medvirket til opgavens løsning besidder. Ud over den tid, der anvendes på en sag, indgår i beregningen af honoraret en række forhold, herunder omfanget af specialviden nødvendig for sagens løsning, sagens værdi, sagens betydning for klienten, sagens kompleksitet, det opnåede resultat samt det med behandlingen og løsningen af sagen forbundne ansvar. 3. Alle sager søges af advokatvirksomheden løst for et honorar, som står i rimeligt forhold til den af advokatvirksomheden ydede indsats samt sagens værdi, men navnlig i relation til sager af mindre værdi kan der forekomme tilfælde, hvor honoraret ikke vil komme til at stå i rimeligt forhold til sagens værdi. 4. Efter anmodning vil klienten i forbindelse med påbegyndelsen af en sag blive oplyst om honorarets forventede størrelse, såfremt det er muligt at anslå dette henset til sagens karakter. Hvis det ikke er muligt at anslå honoraret, vil klienten modtage oplysning om måden, hvorpå honoraret vil blive fastsat. I forbrugerforhold vil klienten modtage oplysning om honoraret, inden opgaven påbegyndes. 5. Nødvendige omkostninger og udlæg, som afholdes af selskabet i forbindelse med en sag, betales af klienten ud over honoraret. Almindelig sekretærbistand er inkluderet i honoraret.

Betalingsbetingelser

1. Advokatvirksomheden fakturerer som udgangspunkt klienten, når en sag afsluttes eller efter forud fastsatte tidsintervaller, som aftales med klienten. Advokatvirksomheden er dog altid berettiget til at a conto afregne længerevarende sager. 2. Betaling skal ske senest 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling er selskabet berettiget til at opkræve renter i henhold til rentelovens til enhver tid gældende regler. Honorar tillægges moms i henhold til momslovgivningen.

Forvaltning af klientmidler

Beløb, som indbetales til advokatvirksomheden, indsættes på klientkonto og forvaltes og forrentes af selskabet i henhold til Advokatsamfundets regler.

Det samlede indskud på klientkontoen er omfattet af indskydergarantien på op til EUR 100.000.

Sker der hændelser, hvorved der lides et tab som overstiger dette beløb, vil EUR 100.000 blive fordelt mellem klienterne med indestående på klientkonto, med den forholdsmæssige andel i forhold til det samlede klienttilsvar. Tab derudover er klientens risiko.

Klientkontoen er oprettet hos Jyske Bank og har kontonr. 7134-0001047166, IBAN Nummer DK1171340001047166, BIC-Kode JYBADKKK. 

Fortrolighed

1. Advokatvirksomheden er forpligtet til at behandle alle oplysninger, som ikke i forvejen er offentligt tilgængelige, som fortrolige. Samtlige ansatte i advokatvirksomheden er pålagt tavshedspligt, og der er etableret særlige sikkerhedsprocedurer i relation til håndtering af fortrolige oplysninger og materiale. 2. Alle i advokatvirksomheden er omfattet af gældende lovgivning vedrørende forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og gældende restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

Ansvar, ansvarsbegrænsning og ansvarsdækning

1. Advokatvirksomheden er ansvarlig for den bistand, som ydes til klienten, i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. 2. Advokatvirksomhedens ansvar er begrænset til forsikringsdækning. 3. Advokatvirksomhedens ansvar omfatter ikke følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab. 4. Advokatvirksomheden har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler i HDI Gerling Forsikring, der dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves 5. Advokatvirksomheden er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af Klientens øvrige rådgivere, uanset om sådanne rådgivere er engageret med selskabets bistand

Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister mellem selskabet og en klient afgøres i henhold til dansk ret, og tvister kan alene indbringes for danske domstole.

Oplysning om tvistløsningsorgan

I henhold til forbrugerklageloven skal der oplyses om Advokatnævnet, hvortil klienten kan indbringe en tvist. Her kan klages over advokatens salær samt adfærd. Man klager via et klageskema, der kan findes på www.advokatsamfundet.dk. Klagen skal indsendes til: Advokatnævnets sekretariat Kronprinsessegade 28 1306 København K

Hvis du ønsker at klage

Som advokater er vi underlagt Advokatsamfundets regler om god advokatskik. Hvis du mener, at vi ikke har overholdt vores pligter i denne henseende, kan du indsende en klage til Advokatnævnet, som er et uafhængigt klagenævn, der behandler klager over advokaters salær og adfærd. Du kan læse mere om din klageadgang på https://www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet/vil-du-klage/.  

Gældende fra 1. september 2022

da_DK